Meningokockfonden

Meningokockfonden

Om oss

Vi som har startad Meningokockfondens insamlingsstiftelse är mamma och pappa till Mathias Bennborn som dog av meningokockmeningit (typ W) och sepsis den 22 juli 2019.

Styrelsen består av:

Ordförande:

Christine Bennborn, mamma till Mathias. Jobbar som Director Business Control på Kronans Apotek.

 

Ledamöter:

Peter Bennborn, pappa till Mathias. Jobbar som Investment Management Professional och skapar musik.

Charlotte Bennborn, faster till Mathias. Jobbar som Head of Economic Security Unit at International Committee of the Red Cross - ICRC.

Alma Meyner, Affärsbiträde på Hemköp och medgrundare av Mening UF på JENSEN gymnasium.

Ulrika Lyth, Director of Marketing, Communication and Sales på Unionen.

Jenny Eser, mamma till Gabriella som drabbades och har överlevd meningokocker och sepsis.

Sofia Ekdahl, utbildad jurist vars mamma drabbades och har överlevd meningokocker och sepsis.

 

Revisor för stiftelsens är Mazars AB

 

Sociala medier: Följ oss gärna på Instagram, Facebook, Twitter eller LinkedIn


Om stiftelsen

Meningokockfonden är en stiftelse. Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning och sprida information om meningokocker i Sverige och i utlandet, samt att arbeta för att öka kännedomen kring meningokocker, sepsis och hjärnhinneinflammation hos allmänheten, inom vården och hos beslutsfattare.

Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.

Stiftelsen avser också att främja utvecklandet av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid meningokocker.

Stiftelsen bedriver och stöder också upplysning om meningokock forskningens mål och metoder. Dessutom bedrivs upplysningsverksamhet om hur meningokocker och andra allvarliga infektioner orsakas, förebyggs, deras symptom och behandling. Stiftelsen understöder även andra åtgärder i de drabbades intresse, till exempel att förebygga och behandla kvarstående handikapp efter meningokocker.

Stiftelsens medel får inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat, landsting och kommun. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stiftelsen är registrerad i Stockholm, Täby

Organisationsnummer: 802481-4710


Stadgar för Meningokockfondens insamlingsstiftelse

§ 1 Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel, och som en självständig förmögenhet, varaktigt främja vetenskaplig forskning och informationsspridning om sjukdomen meningokocker i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser (se närmare beskrivning nedan).

§ 2 Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter, med högst två suppleanter. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter eller suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots eller suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

§ 3 Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.

§ 4 Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader. Ersättning till styrelsen fastställs årligen.

§ 5 Styrelsen har sitt säte i Täby kommun.

§ 6 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de som styrelsen utser.

§ 7 Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen eller muntligen. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen.

§ 8 När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 9 Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 10 Insamlingsstiftelsen ska ha egen förvaltning. Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.

§ 11 De medel som inflyter efter det upprop som stiftarna avser att publicera i media/sociala media i samband med stiftandet av denna stiftelse skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Medel som inflyter efter upprop som stiftelsen genomför i media/sociala media och på hemsida efter sin etablering, eller genom att motta testamenten, donationer, anslag eller gåvor, ska tillföras samma förmögenhet och ska förvaltas enligt föregående mening. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag till personer och/eller organisationer som genom forskning, konferenser, annat vetenskapligt arbete eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen.

§ 12 För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Av stiftaren förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

§ 14 Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings och revisionsberättelser skall överlämnas till tillsynsmyndigheten.

§ 15 Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning av att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseförordnandet.

§ 16 Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1994:1220) om tillsyn över stiftelser.

§ 17 Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i stiftelseförordrandets angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

Täby den 21 februari 2020

Meningokockfondens insamlingsstiftelse

Styrelsen genom Christine Bennborn, ordförande


Fullvärdig medlem i Confederation of Meningitis Organisations (CoMO)

Nog en milstolpe har nåtts i Meningokockfonden sin korta historia när vi 2020-09-15 blev fullvärdig medlem i Confederation of Meningitis Organisations (CoMO).

Detta är något som jag är riktigt stolt över och som vill ge oss ändå fler möjligheter att sprida information och fortsätta vårt viktiga arbete mot att besegra meningokocker.

Christine Bennborn, Grundare och ordförande Meningokockfonden

Confederation of Meningitis Organisations (CoMO) är dedikerade till att förebygga meningokocker över hela världen eftersom vi kan och vi borde. I nära samarbete med sina medlemmar och partners förenas vi under ett gemensamt uppdrag att gå mot en värld fri från meningokocker.

CoMO arbetar för uppnå Globala målen för hållbar utveckling genom sina projekt, särskilt de som gäller:

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande

Mål 10 – minskad ojämlikhet

Mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

Detta är något som vi på Meningokockfonden också kommer att jobba emot.


Meningokockfondens cookie-policy

Meningokockfonden använder cookies på denna webbplats, genom ditt samtycke ger du Meningokockfonden rätt att lagra så kallade cookies på din dator. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Meningokockfonden använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Cookies används också för att samla in information om hur webbplatsen används. För Meningokockfonden innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.